در تاریخ 1396/8/1 جلسه ای با حضور جناب آقای مدیریت محترم شعب بانک مسکن و جناب آقای شریفی در دفتر مدیر کل برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری به مناسبروز آمار و برنامه ریزی برگزار گردید.